Planförslag

Vivesta

Uppdraget omfattar framtagande av kompletta planhandlignar, plankarta och beskivnsing samt tillhörande illustrationer. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett tillskott av bebyggelse mellan befintliga områden, främst innehållande fritidshus med viss grad av permanentboende. Särskilt viktigt är placeringen av byggnaderna så att värdefulla träd bevaras och det strandnära läget utnyttjas på ett bra sätt. Planförslaget innebär i huvuddrag att:
– Sju nya fastigheter bildas för bostadsändamål.
– Ny väg byggs runt tillkommande bebyggelse som ersätter befintlig vändplan.
– Den nya bebyggelsen ska ha samma formspråk och skala som omkringliggande bebyggelse.
– Särskilt viktigt är anpassningen till topografin och befintliga träd samt övriga naturvärden.

Ort
Oxelösund

Typ
Detaljplan

Beställare
Vivesta Udde AB