Om oss

Med människan i fokus.

På Carlstedt Arkitekter glömmer vi aldrig bort att byggnaderna vi ritar ska befolkas. Vi arbetar i mötet mellan funktion, teknik, ekonomi och estetik, för att utforma omgivningar som tar ansvar. Oavsett om det gäller bostäder, kontor, inredning, stadsplanering eller vår absoluta spetskompetens vård och utbildning. Med ett 70-tal medarbetare, ett flertal olika discipliner utspridda på tre orter och med människan i fokus utformar vi arkitektur som skapar värde för samhället och alla individer som lever i det. Det har vi gjort sedan starten 1955.

Sektorer

Vård

Vårdarkitektur är Carlstedt Arkitekters huvudsakliga specialistkompetensområde och vi har genom åren anlitats i uppdrag från stora regionsjukhus, universitetssjukhus, och rättspsykiatrisk specialistvård till vårdcentraler och tandläkarmottagningar. Vi har ramavtal med flera regioner och driver utveckling och innovation tillsammans med våra beställare.

Utbildning

Carlstedt Arkitekter ritar och projekterar skolor och förskolor för så väl privata som offentliga beställare. Vi har ramavtal med flera kommuner och har uppfört stora kommunala skolor där dagens pedagogik i stor grad påverkar arkitekturen.

Boende

Vi ritar och projekterar så väl privata bostäder som äldreboenden och olika former av vårdboenden. Vi har erfarenhet av detaljplaneprocesser och att utveckla byggrätter tillsammans med beställare som ställer höga krav på så väl effektivitet som kvalitet.

Stadsplanering

Carlstedt Arkitekter erbjuder stadsplanering och besitter kunskapen att ordna och forma helheten av byggnader, gator och torg i tätbebyggelse och på landsbygd. Vi gör studier av det offentliga livet och bedömer brister och potential i olika stadsrum. Vi föreslår förbättringar, förädlingar och platsskapande åtgärder. Vi kan också bedöma exempelvis byggrätter inom detaljplaner samt finnas som stöd i planprocesser.

Handel & Kontor

Handel och kontor är två segment som växer inom Carlstedt Arkitekter. Vi får allt fler uppdrag som består av byggnader med flera olika funktioner s.k. multiuse. Vi har bred kompetens genom våra anställda av kontor och de nya förutsättningar som handel nu står inför.

Inredning & Storkök

Inom främst uppdrag med offentliga beställare så som vårdarkitektur och utbildningslokaler förekommer ofta storköksprojektering. Vi har en egen storköksavdelning som i tidigt skede kan analysera så väl behov som förutsättningar. Vår inredningsavdelning växer och vi är verksamma med projekt som sträcker sig från kommersiella kontor till förskolor och vårdavdelningar.

Hållbarhet, kvalitetsarbete och utveckling

 

Ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvar

De byggnader som planeras och uppförs idag ska ha en lång livslängd och fungera väl i sitt sammanhang även om förutsättningar och användningsområden förändras över tid. Carlstedt Arkitekter arbetar nära kunderna för att bidra till att deras hållbarhetsmål kan uppnås eller överträffas. Långsiktig hållbarhet och flexibilitet är centrala frågor i alla våra uppdrag. Vi är måna om att möta våra kunders önskemål och säkerställa att materialval och produktionsmetoder är hållbara ur miljösynpunkt, att vi når hög kostnadseffektivitet och att vi skapar socialt fungerande miljöer där människor kan samverka, trivas och utvecklas, idag och i framtiden.

Vare sig våra uppdrag handlar om bostäder, sjukhus, skolor eller kontor strävar vi alltså efter högt ställda hållbarhetsmål. I många av de projekt där vi deltagit har vi bidragit till att projektet certifierats för Miljöbyggnad Guld. Carlstedt Arkitekter är vana vid att arbeta med de miljöprogram som branschen tillhandahåller och vi har genomfört certifieringar inom Miljöbyggnad, Green Building, CEQUAL, LEED, BREEAM och DGNB.


BIM

Carlstedt Arkitekter har flerårig erfarenhet av Building Information Modelling (BIM), och omfattar bland annat informationshantering, samordning, kollisionskontroller och mängdavtagning. Tillsammans med entreprenörer använder vi också BIM som en del av VDC (Virtual Design & Construction), i samverkan mellan olika parter i våra projekt.

Internt har Carlstedt Arkitekter en BIM-utvecklingsgrupp som förfinar arbetsflödet genom att aktivt arbeta med en BIM-metodik som passar alla olika typer av projekt, oavsett skede och storlek. På så sätt är vi alltid redo för högt ställda krav. Vi följer ständigt branschens utveckling, och använder BIM som verktyg för både kvalitetssäkring och stöd för vår arkitektur. Vi erbjuder dessutom visualiseringar i form av exempelvis VR (Virtual Reality).


Korta fakta

• Carlstedt är certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Ledningssystemet är grunden för vårt arbete och innefattar kontoren, tjänsterna vi erbjuder samt våra underkonsulter.

• Genom vårt verksamhetssystem har vi rutiner och arbetssätt som säkerställer att de uppdrag vi är engagerade i idag håller över lång tid: miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

• Carlstedt Arkitekter har tillsammans med flera andra samarbetspartners tagit fram ”Social byggnorm – en idé om en ny standard”. Syftet är att uppmärksamma hur arkitektur och sociala relationer ömsesidigt påverkar varandra.

• Som medlemmar i Forum för vårdbyggnadsforskning och Skolhusgruppen är vi med och driver utvecklingen av offentliga miljöer framåt.

• Carlstedt innehar det högsta kreditvärdighetsbetyget trippel-A (AAA), enligt kreditupplysningsföretaget Bisnodes värderingssystem.


Visselblåsarpolicy

På Carlstedt har vi fokus på våra medmänniskor och allas lika värde.
Medarbetare, konsulter, allmänhet och övriga intressenter ska alla ha möjlighet att, på ett anonymt sätt, meddela eventuella oegentligheter på Carlstedt. Om det finns misstanke om allvarliga oegentligheter som t.ex. stöld, bedrägerier, mutor, förfalskning, ekonomisk brottslighet eller miljöbrott så kan det rapporteras anonymt via vår visselblåsartjänst.

Några av våra kunder