S:t Eskils Kapell och krematorium

Varsam tillbyggnad

Carlstedt arkitekter har för Svenska kyrkan ritat en om och tillbyggnad till S:t Eskils Kapell och krematorium i Eskilstuna. Carlstedt arkitekter har tagit fram bygglovshandling och ett gestaltningsprogram och baserat på dessa har projektet utförts som totalentreprenad.

Befintlig byggnad med kapell och krematorium har byggts ut med ytor för administration med expedition för utlämning av urnor samt omklädningsrum med tillhörande funktioner för kyrkogårdspersonal. Tillbyggnaden är underordnad i volym från befintlig byggnad och harmoniserar i sin helhet i material och kulör. De nya ekonomibyggnaderna på baksidan är i sin tur underordnade kapell-och krematoriebyggnaden i volym och material.

Tillbyggnaden placeras med en lång fasad mot parkering med en ny och tillgänglig angöringsplats. Placeringen skapar en avskild besökssida från personalsidan. Placeringen i en slänt möjliggör angöring för personal på baksida på ett nedre plan, och på framsidan för besökare i övre plan.

På personalsidan rör sig fordon för kisttransporter, florister, personal och traktorer och andra fordon som tillhör kyrkogårdens driftverksamhet. De tunga fordonen koncentreras till en kringbyggd gård av ekonomibyggnader. Ytan har koncentrerats för att minimera påverkan på omgivande vegetation och terräng samt att i möjligaste mån hålla undan för känslig biotop och intilliggande område med fornlämningar.

Ekonomibyggnaderna utgörs av 3 byggnadskroppar arrangerade runt en gård. Volymerna har placerats för att möjliggöra angöring med stora fordon. Byggnaderna har förskjutits mot varandra och har vinklats för att möjliggöra åtkomst utan att behöva göra gårdsplanen alltför stor.

Med stor varsamhet har tillkommande byggnadsdelar utformats för att skapa en värdig entré till kyrkogården och expeditionen med urn-utlämning, såväl som en god arbetsmiljö för administrativ- och driftspersonal.

Ort
Eskilstuna

Typ
Om- och tillbyggnad

Beställare
Svenska kyrkan