Kv Sågaren

Nya bostäder i centrala Nyköping

På uppdrag av Björnbäckens fastigheter tas ett gestaltningsförslag fram om ett nytt bostadshus centrala Nyköping. Förslaget är ett bostadshus om fem våningar med lokaler i bottenplan och garage i källarplan. Fastigheten är relativ långsmal, 22x90 meter och har tidigare används som markparkering. Området ligget inom riksintresse för kulturmiljövården och förslaget har anpassats till den känsliga miljön i centrala Nyköping.

Carlstedt Arkitekter har tagit fram idéskisser och gestaltningsförlag, upprättat planhandlingar och samordnat planprocessen och externa utredningar. Antagande beräknas ske under hösten 2018.

Ort
Nyköping

Typ
Nybyggnad

Beställare
Björnbäckens fastigheter