Jagbacken

Planprogram för nya bostäder

Under två års tid har arbetet med planprogrammet pågått tillsammans med fastighetsägaren, konsulter och kommunen. Kommunen har ansvarat för processen och planprogrammets innehåll och utformning, arbetet med att ta fram planprogrammet har gjorts av Carlstedt Arkitekter och Rambol i nära samarbete med kommunens tjänstepersoner. Den 29 augusti beslutade kommunstyrelsen i Nyköping att godkänna planprogrammet och ge klartecken för nästa steg, vilket är detaljplanerna.

Placering av bebyggelse i Jagbacken ska främst göras med hänsyn till topografin och kulturlandskapet. För att bibehålla så mycket som möjligt av natur och kulturvärdena på platsen är placering av såväl bebyggelse som infrastruktur av stor vikt. Områdets olika delar kommer uppfattas på olika sätt beroende på hur långt in på tomten som byggnader placeras. Särskilt känsligt är placeringen av husen inom de delar som till stor del behöver bevaras, ur natur- och landskapsbildsynpunkt. Anpassning till värdena i landskapet kan dock både fördyra och förlänga byggprocessen, här måste avvägningar göras i det fortsatta arbetet med detaljplanerna mot vad som är realistisk ur ett samlat hållbarhetsperspektiv (det vill säga såväl ekonomiska, miljömässiga och sociala förutsättningar). Bebyggelsen i Jagbacken delas upp i tre områden med olika karaktär (Navet, Skogen och Hyllan).

Ort
Nyköping

Typ
Planprogram

Beställare
Nyköpings kommun