Så växer Västerås nya akutsjukhus fram

En viktig milstolpe för Västerås nya akutsjukhus har nåtts. LINK Arkitektur i samarbete med Carlstedt Arkitekter och WSP har färdigställt programhandlingen för den 75 000 m2 stora vårdbyggnaden.
Nu pågår arbetet med systemhandling inför ett politiskt beslut under början av nästa år.

– Vi är stolta över att ha tagit projektet ett steg närmare målet, i nära samverkan med Region Västmanland. Det här är en byggnad som är väl rustad att möta framtiden och vårdens förändrade krav, säger Li Liljeberg på LINK Arkitektur, bitr. uppdragsansvarig arkitekt för projektet.

Programhandlingen avser den första etappen för utvecklingen av Västerås akutsjukhus och innehåller ca 75 000 m2 ny akut- och behandlingsbyggnad och nya vårdbyggnader med 180 vårdplatser. Här ges plats åt såväl akutmottagning och röntgen som IVA, neonatal, förlossning, operation, endoskopimottagning och infektionsklinik.

– Genom vår samlade erfarenhet av vårdbyggande har vi kunnat optimera funktioner och format ett sjukhus som både är ekonomiskt genomförbart, långsiktigt hållbart och ger förutsättningar för god vård där patientsäkerheten hela tiden står i fokus, säger Hanna Börjesson på Carlstedt Arkitekter, uppdragsansvarig arkitekt för projektet.

Ett effektivt, ljust och flexibelt sjukhus
En realiserbar byggnad, som är smart planerad och håller för framtiden, har krävt en noggrann avvägning mellan olika ytor.
Flödena är något av det mest kritiska i planeringen. På det nya akutsjukhuset har en effektiv logistik säkerställts genom att separera viktiga flöden, för att undvika krockar mellan det akuta flödet och det planerade flödet. Ett centralt stråk binder ihop de olika vårdbyggnaderna och bidrar till orienterbarhet och god överblick. De kompakta byggnadsvolymerna minimerar också gångavstånd och skapar effektiva vårdlokaler. De djupa huskropparna förses med fönster med låg bröstning, för att optimera dagsljus i vårdlokalerna.

– Dagens akutsjukhus byggdes i slutet av 60-talet, så det är dags att bygga ett nytt. Vårt fokus är patientsäkerhet och att kunna erbjuda västmanlänningarna framtidens specialistvård i de nya vårdlokalerna. Vi har en tydlig målbild att hålla tidplan och budget och jobbar aktivt med uppföljning och planering. Det nya akutsjukhuset planeras att tas i drift 2030, säger Victoria Hörnedal, förvaltningsdirektör på Region Västmanland.

Pandemin som både broms och motor
Arbetet med det nya akutsjukhuset påbörjades strax innan pandemin var ett faktum, vilket både har varit en utmaning och en drivkraft. Trots att vi inte har kunnat träffats fysiskt med anledning av pandemin så har vi lyckats ta fram bra underlag från verksamheterna via digitala möten. Lång erfarenhet hos arkitekterna och beställaren från att planera nya sjukhus har möjliggjort detta arbete enligt tidplan och med hög kvalitet.

 

  • 22 juni 2021
  • Pressmeddelande