Rätt lokaler för omställning till Nära vård

Jacob Forsberg, Hanna Börjesson och Karin Tibbelin berättar om Carlstedt Arkitekters tankar kring omställningen till Nära vård  i bilagan Framtidens Bygg, Dagens Industri den 25 augusti 2021.

Den statliga utredningen ”God och nära vård” som påbörjades 2017 har satt igång en förflyttning av fokus från att vård utförs på sjukhus till att en större del av vården utförs närmre patienten i primärvård, i hemmen och digitalt utifrån patientens förutsättningar och behov. Carlstedt Arkitekter är Sveriges ledande arkitektkontor inom vårdarkitektur och arbetar fokuserat på hur omställningen till Nära vård kommer påverka framtidens lokaler för vård, omsorg och hälsa.

Med ny teknik kan mer avancerad vård utföras på platser där patienten känner sig trygg, som i hemmet, på äldreboendet eller på närsjukhuset. Tekniska lösningar blir mer mobila och möjliggör diagnostik och behandling utanför sjukhuset. En allt större del av vården utförs inom primärvård och öppenvård. Rehabilitering och egenvård utförs hellre i- eller nära hemmet, snarare än på sjukhuset.

Detta innebär nya lösningar och samarbeten, där äldreboenden, vårdcentral och mindre vårdavdelningar kan integreras och samlas till lokala vårdcentrum. Andra exempel är familjecentraler där vård, socialtjänst och öppen förskola integreras.

Under pandemin såg vi hur behovet av medicinsk kompetens ökade på äldreboenden och i hemtjänsten och det satte ljuset på behovet av utvecklad samverkan mellan vårdens aktörer för att säkerställa god och nära vård, säger Jacob Forsberg, arkitekt på Carlstedt Arkitekter.

Omställningen till nära vård kommer ha stor påverkan på lokalbehovet och samhällsbyggandet. I nuläget finns en osäkerhet i många kommuner och regioner i hur omställning kommer att ske, diskussionen handlar till stor del om samverkan mellan huvudaktörerna medan lokalfrågan har hamnat i skymundan.

Att många byggherrar idag pratar om att sänka tillgänglighetskrav borde bytas ut mot ett framtidssäkrat tankesätt så att vi kan vårdas tryggt och säkert hemma. Den fysiska planeringen måste upp på dagordningen, och där kommer vi in med vår spetskompetens i vårdbyggnad och samhällsfastigheter, säger arkitekt Hanna Börjesson, som idag bl.a arbetar med ett uppdrag där man utbildar verksamheter inom den prehospitala vården, för att kunna utföra vård på plats tex, i hemmet.  .

Utmaningen ligger i att utforma lokaler som fungerar bra som vårdplatser för patient och som medger god arbetsmiljö för vårdgivare och samtidigt värna om den personliga integriteten. Nära vård handlar också om att flytta fokus från sjukvård till hälsa, och lokalerna behöver utformas så att de stimulerar till ett hälsosamt liv, med nya kopplingar mellan vård, friskvård och hälsa, kanske genom att kombinera vård med gym och grönt kök. De nya vårdformerna behöver ingå i kommunernas översiktsplanering så att lokaler för nära vård placeras utifrån demografi, i centrala lägen med god tillgång till kollektivtrafik. .

Idag ser vi att det finns mindre tillgång till vårdlokaler i socialt utsatta områden, där behovet av närhet till vården är som störst, och att lokaler för vård ofta är placerade så att man måste ta sig dit med bil, säger Karin Tibbelin, affärsansvarig för stadsbyggnad på Carlstedt Arkitekter

Arkitektur gör skillnad! Genom bra samhällsplanering där vård och hälsofrämjande lokaler ges en central placering, och genom att utforma lokalerna så att de stimulerar till ett hälsosammare liv och livskvalitet nära människorna. Carlstedt Arkitekter är redo att hantera de nya lokalbehoven som stöttar utvecklingen av god och nära vård.

Bilagans finns att hitta här.

 

  • 25 augusti 2021
  • Nyheter