NAV

Nytt akutsjukhus i Västerås

I samarbete med LINK arkitektur har vi arbetat med arkitektuppdraget för Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås.

Vi har tillsammans med Region Västmanland planerat ett nytt sjukhus och har nu arbetat fram systemhandlingar för etapp 1, en 75 000 kvm stor vårdbyggnad på sjukhuset i Västerås. Byggnaderna innehåller bl.a ny akutmottagning, förlossning, neonatal, röntgen, intensivvård, infektionsvård, operation med pre- och postop samt vårdavdelningar innehållande ca 180 vårdplatser. I norr planeras det akuta flöden, där verksamheterna är förlagda med nära interna samband, i söder ligger vårdavdelningarna med utsikt ända till Mälaren, från de översta våningarna.

Planeringsprinciperna gällande patientsäkerhet, flöden, hållbarhet samt kunskap och utveckling har varit styrande för uppdraget. Det har resulterat i byggnader organiserade utmed ett stråk som ansluter till det befintliga sjukhuset. I nybyggnaden samlas det publika flödet i den centrala delen av stråket, här sker all horisontell och vertikal kommunikation. Det centrala stråket är öppet i flera våningar med utblickar mot två grönskande gårdar, kring dessa gårdar är verksamheterna organiserade. Det ger den nya vårdbyggnaden god orienterbarhet samt optimerar utblickar och möjlighet till dagsljus från verksamheterna och vårdavdelningarna.

Husen utformas av en rationell struktur med ett komplext innehåll som möjliggör förändring över tid. Husen är stora och detaljeringen har skett i den mindre skalan med reliefer i betong och profilerad plåt. Fasaderna bjuder på ett skuggspel över dagen som förändras över året. På håll kan de höga volymerna te sig stora och abstrakta men närmare husen är skalan mänsklig med en markerad sockelvåning i samklang med den yttre miljön.

Ort
Västerås

Typ
Nybyggnad

Beställare
Region Västmanland