Kv Måsen

Ett nytt levande bostadsområde med varierande bebyggelse

På uppdrag av Kilenkrysset Bygg AB har Carlstedt Arkitekter tagit fram ett struktur, stadsbyggnadsidé och gestaltningsbilaga för området. Vi har även varit beställarens projektledare och samordnat tekniska utredningar och detaljplanearbetet. Planarbete påbörjas 2018. Grundtanken är att skapa ett område som bygger vidare på de stråk och de gator som finns i dag. Området ska kännas mänskligt i skala med en varierande bebyggelse.

En ny lokalgata byggs som knyter ihop de nya kvarteren och en ny gränd anläggs mot parkmarken i norr. Våningsantalen anpassas till storleken på omgivande hus och området får en tydlig ”ryggrad” med lite högre hus mot Dammvägen.

Totalt planeras ca 330 bostäder.

Ort
Strängnäs

Typ
Nybyggnad

Beställare
Kilenkrysset Bygg AB