Planförslag

Kråkvilan

Uppdraget omfattar framtagande av bilder, illustrationer och sektioner som visar siktlinjer och höjdskillnader i området Kråkvilan. Illustrationerna och sektionernas syfte är att ligga till grund för att utreda vilken nockhöjd som ska tillåtas i detaljplan. Illustrationer och sektioner för olika nockhöjder togs fram och presenterades för att hitta en acceptabel nockhöjd på ny byggnad i området.

Ort
Strängnäs

Typ
Siktlinjer, studie ny detaljplan

Beställare
Strängnäs kommun