Koncept psykiatri

Framtidens psykiatri med människan i centrum

Carlstedt Arkitekter fick i uppdrag av SLSO Stockholms sjukvårdsområde att komplettera gällande gestaltningsprogram för psykiatrisk vård utifrån de erfarenheter man dragit i psykiatriprojektet på Huddinge sjukhus. Projektet sträcker sig utanför så väl färgsättning och lös möblering som hygienuppställningar och fast inredning. Här har vi i nära samarbete med verksamhet och brukare utgått från funktion, program och säkerhet och skapat så väl effektiva rumssamband som specialsnickeri och produktdesign.

Inspiration till alla material- och kulörval utgår från naturen. Dagsljus och utblickar är alltid viktiga element i gestaltning av vårdmiljön. Inom psykiatrisk vård blir detta än viktigare då brukarna har

ingen eller sällan tillgång till utomhusmiljö. Att skapa ”utsiktsplatser” med simulerad eller verklig natur är ett av gestaltningens målsättningar. I vårdrummen förvandlas t.ex. en fönsternisch till en ombonad sittplats med utsikt till natur och rörelse utanför sjukhuset. En privat plats där man kan vara själv och betrakta omvärlden. Vill patienten inte uppleva ensamhet men samtidigt inte heller vara tillsammans med andra, blir sittnischen i korridoren en skyddad utsiktsplats inom avdelningen.

 

Rum för samvaro har i möjligaste mån fått en placering med tillgång till direkt/indirekt dagsljus. Även korridorer får indirekt dagsljus via rum som öppnar sig mot dessa och glasade väggar mot rummen runt ljusschakt.

 

Utöver att den inre gestaltningen ska vara hållbar och tåla skiftningar i smak och trender ska den också vara mänsklig. Den ske ge förutsättningar för det nya personcentrerade arbetssättet där brukarens berättelse är kärnan för den mer jämlika relation som man idag arbetar utefter.  Inredningen ska ta hänsyn till så väl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet och utgå från material med lång livslängd, tillåta komplettering under lång tid framåt och ge minsta möjliga miljöpåverkan.

Ort
Stockholm

År
2017

Beställare
SLCO Stockholms sjukvårdsområde