Projekt:

Stenvikshöjden

Ort:

Oxelösund

Bakgrund:

På uppdrag av Oxelösunds kommun har skisser och analyser gjort i en förstudie över hur ett område skulle kunna bebyggas med nya bostäder. Flera alternativ togs fram för att föra en kreativ diskussion.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i ett attraktivt läge nära hav, natur och skola. Planen ska bidra till att knyta samman befintliga skilda bostadsområden. Genom nya flerbostadshus får området tillgång till blandade upplåtelseformer och hustyper. Möjligheter till nya bostäder skapas på tre olika platser i planen, totalt cirka 200 nya lägenheter. Planhandlingarna är ute på samråd under mars 2017.

Carlstedt Arkitekter har tagit fram idéskisser, planhandlingar och samordnat nödvändiga externa utredningar.

Till toppen ^

Projekt:

Ögonklinik på MSE

Ort:

Eskilstuna

Bakgrund:

Två av ögonklinikens tre våningar var i behov av renovering och ombyggnad.

Reception på plan 15 servar tre våningarna med väntrum på olika ställen. Det ska vara enkelt för synskadad att orientera sig till rätt väntrum för att invänta vård. Väntrum markeras med stora bokstäver på utskjutande skärmväggar. Varje våning har en genomgående färgton. Det rymliga pausrummet på plan 15 ska fungera som samlingsplats för alla som arbetar på ögonkliniken. Rummet ska även kunna indelas i tre mindre rum för konferens och möten.

Till toppen ^

Projekt:

Nacka Stadshus, ombyggnad av huvudentré

Ort:

Nacka

Bakgrund:

Entrén hade brister i tillgänglighet, funktion och utseende. Projektet avsåg utvändig ombyggnad och upprustning för att skapa en representativ och funktionell entré för besökare och anställda. Det omfattade ny trappa med ramp, upprustning av befintligt skärmtak, ny belysning och ny skyltning.

Trappa och ramp är utförda av granit, flammad grå och svart Bohus Ävja. Räcket av glas och stål har infälld belysning i handledaren. Entréskylt med ”black-and-white-effekt”, svarta bokstäver dagtid och vitt ljus kvällstid. 

   

Till toppen ^

Projekt:

Personalhotell

Ort:

Katrineholm

Bakgrund:

På Karsuddens rättspsykiatriska sjukhus utanför Katrineholm övernattar jourläkare i korta perioder. Det behövs fler rum för dessa jourläkare. I anslutning till sjukhuset byggs därför en ny byggnad. Byggnaden innehåller elva gästrum där varje rum har en egen balkong vänd bort från sjukhuset med en vacker vy över en äng. Förutom gästrum finns även ett litet kök samt en generös del för matplats och samvaro, denna del har stora glaspartier och dubbel takhöjd.

Nybyggnaden är en träbyggnad i två plan, målad med svart slamfärg, placerad på en liten kulle mellan stora gamla ekar. Grundläggande för gestaltningen har varit att skapa ett boende med en annan känsla än sjukhuset, en plats att vila på mellan arbetspassen där även interiören består av varmt trä. Byggnaden har en hotellkaraktär och en omsorg om detaljer som gör det attraktiv för personal att arbeta på Karsudden.

Till toppen ^

Projekt:

Årstaviken Hotell

Ort:

Stockholm

Bakgrund:

Södersjukhuset har fått ett patienthotell. Carlstedt har tillsammans med Locum omvandlat två våningsplan i en sjukhusbyggnad från tidigt 50-tal till ett modernt hotell.

De 72 hotellrummen, reception, lounge och restaurang har en enastående utsikt över Södermalm och Årstaviken. Vi har gestaltat och inrett med utgångspunkt i det fantastiska ljuset och önskan att miljön inte skall vara sjukhuslik. Naturmaterial, pastellkulörer och mässing ger hotellet en ljus, klassisk och harmonisk atmosfär. 

Hotellet bemannas av både vård- och hotellpersonal. Ett av våningsplanen är vigt för nyblivna föräldrar från södersjukhusets förlossningsavdelning. Höga krav har ställts på hygien, tillgänglighet och funktionalitet.

Ett samarbete med Kulturförvaltningen har resulterat i konst som anpassats till arkitekturen och verksamheten.

Till toppen ^

Projekt:

Danderyds Sjukhus Akutvårdsbyggnad

Ort:

Danderyd, Stockholm

Bakgrund:

Omarbetning av programhandling för ny akutvårdsbyggnad.

Byggnaden skall innehålla ny akutmottagning, röntgen, intensivvårdsavdelning inkl angiografi, centraloperation med
pre- och postoperativ vård, sterilcentral, utbildningslokaler
samt central godsmottagning. Byggnaden skall binda samman
de centrala och södra delarna av sjukhuset.
Placering och utformning är vald för att möjliggöra
fortsatt utbyggnad av akutvård och diagnostisk samt
verksamheter som hör till.

Arbete med programhandling med förenklad systemhandling inklusive gestaltningsprogram klart 2006 med en stor omarbetning av programhandlingen klar november 2009.

Till toppen ^

Projekt:

Kemi på KTH

Ort:

Stockholm

Bakgrund:

Byggnaden för kurslaboratorier är ritad av arkitekt Gunnar Henriksson och stod klar till höstterminen 1964. Plan 3, som är ett souterrängplan innehöll ursprungligen skriv-/seminarierum och speciallaboratorier.
Den senaste ombyggnaden gjordes i början av 90-talet.

Ombyggnaden avser lokalanpassning för Kemiskolans administration och doktorander inom avdelningen Fiber och Polymerteknologi samt projektrum för studenter. Ett nytt korridorstråk skapades för att möjliggöra en neutral åtkomlighet till de olika lokalgrupperna. 
Målet var att minska ”källarkänslan” genom att ersätta korridorväggar med glaspartier från golv till tak och utnyttja rumshöjden maximalt genom förnyade, synliga installationssystem.

Till toppen ^

Projekt:

Södersjukhusets sjukgymnastik

Ort:

Södermalm, Stockholm

Bakgrund:

Målet med projektet har varit att skapa en väl fungerande samt varm och omhändertagande avdelning för Södersjukhusets sjukgymnastik. Då lokalen har ett begränsat dagsljusinsläpp så krävdes extra omtanke gällande materialitet och hantering av dagsljus. För att skapa en lugn miljö användes inslag av askträ och en harmonisk men varierande färgsättning. Med hjälp av utformningen av planlösningen, långa siktlinjer och glaspartier med kompletterande höga sidoljus maximeras dagsljusinsläppen.

Tillsammans med ljusdesignern Elinor Söderström har vi arbetat mycket med det artificiella ljuset och genom olika ljussättningar skapat variation och olika identiteter till rummen. En mängd olika typer av armaturer har använts såsom som ljusslitsar i tak och pelare, konstnärliga utsmyckningar av bakbelysta glaspanåer, flödande ljus och släpp i undertak med släpljus med mera. 

Till toppen ^

Projekt:

Apoteket

Ort:

Eskilstuna

Bakgrund:

Nybyggnad Apotek och kontorsbyggnad i 2 våningar. Stadsdelen Väster i Eskilstuna genomgår en förändring från industri och verkstad till handel och kontor. Apoteksbyggnaden blir en av de första nya tilläggen som markerar utvecklingen av Väster.

En massiv volym av betong kompletterar de befintliga tegelbyggnaderna i kvarteret. Fasaden har reducerats till två material, glas och betong. Betong-elementen är obehandlade och har en slät formsida ut i fasad, ytan upplevs flammig och förändras med tiden och årstiderna.

Till toppen ^

Projekt:

Äldreboende i Brandholmen

Ort:

Nyköping

Bakgrund:

Ett nybyggt äldreboende med fyra boendegrupper med tolv lägenheter i varje. Varje boendegrupp har ett generöst gemensamt allrum med plats för måltider och gemensamma aktiviteter som till exempel sjukgymnastik. Köket öppnar sig på ett inbjudande sätt mot allrummet. Direkt från allrummet kommer man ut till den gemensamma balkongen eller uteplatsen med plats för många. Boendet har ett eget tillagningskök.

Vid entrén som ligger mitt i huset finns de för hela huset gemensamma rummen. Här finns administrativa lokaler, samlingssal och personalutrymmen. I den välkomnande entréhallen finns plats att sitta och vänta, titta och vila. Direkt när du kommer in uppfattar du den gemensamma lummiga skyddade innergården med olika trädgårdsrum.

Huset har en stadssida och en gårdssida. Entrén syns tydligt från gata och angöringsplatser. Mot gårdssidan vänder sig alla balkonger och uteplatser. Alla lägenheter har ett burspråk med låg bröstning med utsikt över gården eller den intilliggande gång- och cykelvägen.

Till toppen ^

Projekt:

Gods- och miljöterminal

Ort:

Nyköping

Bakgrund:

Det sammanhållna byggnadskomplexet byggdes 1967 som panncentral med tillhörande verkstäder, ambulansstation, kallgarage och gascentral till Nyköpings lasarett. En nästan 170 meter lång kulvert sammanbinder komplexet med resten av lasarettet.

För att klara framtida stora logistikflöden har befintliga lokaler genomgått en genomgripande ombyggnad och kompletterats med flertalet tillbyggnader, bland annat i form av överdäckning av en lastgård. Komplexet ger i sin nya utformning plats för nya verksamheter: en gods- och miljöterminal, en datahall samt kontorslokaler.
Kraven på brandsäkerhet, driftsäkerhet och god logistik har varit högt ställda.

Exteriört har utmaningen varit att finna en lösning som svarar mot den befintliga byggnadens stränga, råa och väl sammanhållna volym.  Karaktären av lätt industri har i de nya tilläggen bland annat funnit ett uttryck i fasadbeklädnadens materialäkta sträckmetall. Förutom kontrastverkan mot befintliga volymer möjliggör den även integrering av skjutportar och andra öppna skärmar i fasaden. Interiört har en materialpalett för lätt industri och väl valda ljusinsläpp eftersträvats. 

 

Till toppen ^

Projekt:

Ny vårdbyggnad på Mälarsjukhuset

Ort:

Eskilstuna

Bakgrund:

Vi är stolta att ha fått förtroendet att utföra Fas 1, programarbete för nybyggnad på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och ny-/ ombyggnad på Lasarettet i Nyköping. Projekten utförs som partnerprojekt mellan DLL, Sörmlands läns landsting och NCC.

Det nya akutvårdshuset bland annat att innehålla en ny akutmottagning, operation, intensivvårdsavdelning och vårdavdelningar för bland annat kvinnoavdelning med förlossning och neonatal.

Projekten är en del av Landstinget Sörmlands projekt Sörmlands sjukhus för framtidens vård med målsättningen att år 2025 ska Sörmland vara Sveriges frikaste län. Samtidigt pågår projekt, i varierande omfattning, på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och regionsjukhuset Karsudden.

Vi på Carlstedt Arkitekter har tidigare utfört en förstudie för Landstinget Sörmland, som ligger till grund för arbetet som utförs under hösten. Vi är glada att Carlstedt Arkitekter får bidra med vår erfarenhet och expertis av vårdarkitektur för att skapa trygga och vackra miljöer för våra medborgare och för stadsbilden.

Till toppen ^

Projekt:

Folktandvården i Strängnäs

Ort:

Strängnäs

Bakgrund:

Strängnäs växer och efterfrågan på Folktandvårdens tjänster ökar. Vi har utökat anta behandlingsrum och förbättrat arbetsmiljön för personal och tillgängligheten för alla.

Omflyttningar inom avdelningen med koncentrerade administrativa lokaler och väntrum med reception har givit plats åt fler behandlingsrum. I gestaltningen har vi strävat efter att skapa en helhet av befintliga och ombyggda lokaler, med tydlighet för patienter och personal. 

Till toppen ^

Projekt:

Unilabs provtagning

Ort:

Eskilstuna

Bakgrund:

Provtagningscentralen i Mälarsjukhuset är sjukhusets största mottagning med 47 000 besök per år. Medelåldern är hög och många har rollator, rullstol eller permobil. De flesta besökarna kommer på drop in, man tar en nummerlapp och väntar på sin tur. Vissa patienter blir kallade till provtagning, röntgen och hjärtrytm direkt före sitt läkarbesök.

Utökade behov för provtagningsenheten med rum för provtagning med sekretesskrav krävde ombyggnad av de befintliga lokalerna.

¨Man önskade sig också pausrum för personal, ljusare och luftigare lokaler, bättre fungerande HWC för provtagning samt bättre fungerande väntytor för besökare.

I projektet ingick också planering av väntyta i den publika entréhallen för besökare samt flytt av uttagsautomat i entréhall. Utöver det också specifika brandåtgärder i angränsande utrymmen.

Till toppen ^

Projekt:

Hälsouniversitetet

Ort:

Linköping

Bakgrund:

Under våren/försommaren 2011 gjordes ett parallellt uppdrag för Universitetet i Linköping med syfte att skapa nya lokaler för verksamheten som Carlstedt vann.

Byggnaden omfattar ett antal avdelningar inom Hälsouniversitetet med tillhörande stödfunktioner och lokaler för undervisning och studenter.

Den nya byggnaden består av en ny del och en befintlig byggnad som byggs samman så att man skapar en inre glasad gård.

Miljökraven för byggnader på Linköpings universitetssjukhus
är genomgående höga och man har som mål en mycket låg energiförbrukning. I den befintliga byggnaden blir den maximala användningen av energi ca 62 kilowattimmar per kvadratmeter och år, och i det nya huset 40 kilowattimmar. Det är ungefär hälften av vad byggreglerna kräver för en nybyggnad och två tredjedelar av kraven för en ombyggnad. Samtliga takytor på den nya byggnaden är utförda som gröna tak.

Byggarbete började oktober 2013 och beräknas vara klart april 2015.

Till toppen ^

Projekt:

Rättspsykiatriska Regionkliniken i Vadstena

Ort:

Vadstena

Bakgrund:

Den rättspsykiatriska regionkliniken är belägen inom Birgittaområdet i Vadstena. Kliniken bedriver sluten rättspsykiatrisk vård med 72 slutenvårdsplatser.

Birgittaområdet ritades av Arkitekt Hakon Ahlberg och uppfördes under 1950-talet. Fastigheterna konstateras idag byggnadstekniskt uttjänta och verksamheten bedrivs i icke ändamålsenliga lokaler med stora säkerhetsmässiga brister.

Den nya anläggningen kommer att uppföras inom Birgittaområdet vilket innebär att ett antal befintliga fastigheter rivs i takt med att nya byggnader färdigställs och verksamheten omlokaliseras. Anläggningen kommer att omfatta 86 vårdplatser och lokaler för stödverksamheter såsom stab, arbetsterapi och friskvård.

Den nya rättspsykiatriska regionkliniken har på flera plan en klosterlik struktur där byggnader och förbindelsegångar utgör avgränsningar mot omgivningen och skapar naturliga innergårdar. Känslan av frihet är ömtålig och omsorgen om den har resulterat i en strävan att kamouflera anläggningens fysiska begränsningar. Det klosterlika kan även anas i patienter­nas livsmiljö som på många sätt är isolerade ifrån samhället men som innehåller rum och funktioner som åter­speglar detsamma.

Byggnaden beräknas stå färdig 2017.

 

Till toppen ^

Projekt:

Lärosalar på KTH

Ort:

Stockholm

Bakgrund:

Ombyggnaden utfördes i del av den äldsta byggnaden inom kemiskolans lokaler. Byggnaden från 1922 är byggnadminnesförklarad och projekteringen genomfördes i samråd med antikvarie.

Ombyggnaden omfattade hörsal, undervisningssalar,
övningslab, grupprum och lärarrum.

Ursprungliga golv av ek togs fram. Originalutförande på dörrar,
fönster, samt färgsättning återställs till ursprunglig karaktär.
Övriga lokaler fick nya ytskikt.

Glasbyte för energibesparing/skalskydd. Krav på utrymning, skalskydd/passagekontroll och tillgänglighet åtgärdas.
System för ventilation, el och data förnyas.
Stråk för kanalisation studeras speciellt mht.
Antikvariska krav och rumsliga begränsningar.

Till toppen ^

Projekt:

Administration på MSE

Ort:

Eskilstuna

Bakgrund:

Befintliga kontorslokaler renoveras och byggs om högst upp på plan 18 i Mälarsjukhuset (MSE), Eskilstunas högsta hus. Det är administrativa verksamheter inom olika vårdområden som flyttar in. Det traditionella cellkontoret görs om till storrum med 3 till 4 arbetsplatser. Nya glaspartier skapar öppenhet mellan rummen. Varselsmarkeringar på glas är inspirerade från Eskilstunas industrihistoria. Fönster byts och taket isoleras för att uppnå ett bättre inomhusklimat.

Till toppen ^

Projekt:

Onkologmottagning på MSE

Ort:

Eskilstuna

Bakgrund:

Projektet avser om- och tillbyggnad för onkologklinikens centrala behandlingsenhet på Mälarsjukhuset (MSE) i Eskilstuna.

I tillbyggnaden skall inrymmas klinikens mottagningslokaler samt 18 platser för bland annar cytostatikabehandling och dagkirurgisk vård och en enhet för cytostatikaberedning.

Ombyggnadsdelen avser klinikens nuvarande lokaler. I en första etapp utförs ombyggnad för en ny simulator, CT-lab. De lokaler som friställs när nybyggnadsdelen tas i bruk omdisponeras för bland annat utökning av klinikens administrativa lokaler, demonstrationsrum, dosplanering med mera.

Nybyggnadsarean uppgår till drygt 2.500 m² och ombyggnadsarean till totalt drygt 750 m².

Mellan befintlig byggnad och nybyggnaden reserveras plats för en framtida ytterligare linjäraccelerator.

Nybyggnaden invigdes i maj 2011, därefter har ombyggnad påbörjats av befintliga lokaler.

Till toppen ^

Projekt:

Parkeringshuset vid MSE

Ort:

Eskilstuna

Bakgrund:

Det gamla parkeringshuset vid Mälarsjukhuset (MSE) i Eskilstuna höll inte tätt längre. Därför satsade Landstinget i Södermanland på ett helt nytt parkeringshus i betong, glas och aluminium. Huset ger ett smakfullt intryck och upplevs som ett prydligt tillskott till platsen.

Huset har plats för 540 bilar i fem plan.

Till toppen ^

Projekt:

Psykiatrisk mottagning i Strängnäs

Ort:

Strängnäs

Bakgrund:

Omflyttningar av verksamheter inom byggnadskomplexet som även innehåller vårdcentral har möjliggjort större förändringar för den Psykiatriska mottagningens lokaler. Nya krav på arbetsmiljö samt verksamhetens önskan om ett mer patientsäkert bemötande i väntrum och reception har väglett projektet. 

De senaste åren har incidenter skett inom psykvården i Sverige med följden att kraven på ökat säkerhetstänk ökat även inom öppenvården. Samtidigt är det av största vikt att bemötandet blir mänskligt och att krav på sekretess uppfylls. Vi har arbetat för att uppfylla säkerhetskraven och samtidigt skapa en öppen, ljus och överblickbar avdelning där patienterna kan känna sig trygga och sedda. 

Till toppen ^

Projekt:

Bostäder i Fornbacken

Ort:

Södertälje

Bakgrund:

På en höjd i miljonprogramsområdet Fornbacken i Södertälje reser sig flera 7-9 våningsbostadshus runt stora gröna gårdar. Carlstedt har fått i uppdrag av Skanska att projektera upprustning och påbyggnad av fyra av dessa bostadshus tillhörande Telge Bostäder. 

I uppdraget ingår stambyte och totalrenovering av samtliga badrum samt ytskiktsrenovering i olika nivåer utifrån hyresgästens önskemål och behov. Även fönsterbyte, tilläggsisolering av fasad samt nya balkongfronter ingår i projekteringen. Vindsplanet, som idag består av förrådsutrymmen, ersätts med ett helt nytt våningsplan med genomgående lägenheter och stora terrasser med fantastisk utsikt i söderläge. 

Husen kommer i fortsättningsvis att vara i ljus puts med ett modernt uttryck samt accentkulörer på balkongfronter och delar av fasaden för att bibehålla den befintliga rytmen. Påbyggnaden, med fasad i mörkare skivmaterial, binds samman med det befintliga huset genom motsvarande enkla formspråk samt en fortsättning på de vertikala indragen i accentueringen av dessa. 

Till toppen ^

Projekt:

Mark-Vatten-Miljöcentrum

Ort:

Ultuna, Uppsala

Bakgrund:

I avsikt att åstadkomma ett samlat campus startade Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) våren 2004 arbetet med utveckling av nya Campus Ultuna. Efter ett parallellt uppdrag våren 2007 blev förslaget från Carlstedt förordat för fortsatt projektering och färdigställande sommaren 2011.

I MVM (Mark, Vatten, Miljö) byggnaden finns tre institutioner, några med lång tradition som tidigare var separerade. Verksamhetens syfte är att skapa en vetenskaplig grund för ett hållbart nyttjande av naturresurserna mark, vatten och mikroorganismer. Variationer och förändringar av miljötillståndet studeras liksom sambandet mellan naturliga variationer och mänsklig påverkan.

MVM är uppdelad i två byggnadsvolymer, för laboratorieverksamhet, kontor och utbildning. Byggnaden ligger tillbakadragen med ett rymligt gårdsrum mellan byggnaden och gatan. Mot öster öppnar sig kontorsbyggnadens gård med sina ”gröna” gavlar mot angränsande Kunskapsträdgård. Volymerna binds samman med en glasad innergård med nära kontakt med naturen och verksamhetens alla delar.
Fasader är byggda med tegel och träpanel av ceder. Synliga tak är belagda med sedum.

 

 

 

 

 

Till toppen ^

Projekt:

Psykosenheten Nyköpings Lasarett

Ort:

Nyköping

Bakgrund:

Psykosenhetens ombyggda lokaler för öppen- och slutenvården invigdes i februari 2014. Huset från 60- talet har fått ny fönsterindelning och kompletterats med en inglasad balkong.

Höga krav på personsäkerhet har påverkat lokalernas utformning och detaljering. På slutenavdelningen har 12 boenderum inretts med delvis fast inredning och en lugn färgsättning. De gemensamma ytorna består av en ljus matsal med utgång till en inglasad balkong samt en rymlig korridoryta i direkt anslutning till boenderummen. I öppenvårdsdelen finns expeditioner och flera samtalsrum samt ett större konferensrum.
Kulörer på fast inredning har inspirerats från 60- talet och enstaka återfunna originalarmaturer har tagits tillvara och renoverats.

Till toppen ^

Projekt:

Judiska Hemmet, ombyggnad av huvudentré

Ort:

Hammarbyhöjden, Stockholm

Bakgrund:

Målet med ombyggnaden var att annonsera huvudentrén bättre och skapa en reception i dess närhet. Med en samlad huvudentré leder man boende och anhöriga till ett entréställe. På så sätt kan äldreboendet ge bättre service samtidigt som en passage skapar större trygghet för boende.

Huvudentrén kompletterades med skärmtak, markarbeten och konst. Receptionisten tar emot i vindfånget. Via det nya burspråket kan receptionisten se gäster och boende som är på väg in och ut.

Till toppen ^

Projekt:

Hållet Brandstation

Ort:

Nyköping

Bakgrund:

En ny brandstation i Nyköping har stått på önskelistan länge. Olika tomter har prövats och samlokalisering med ambulansverksamhet har testats. Tomten som valdes är visserligen kuperad, men har för övrigt ett väldigt bra strategisk läge nära E4:an, Skavsta flygplats, Nyköpings lasarett. Det är även lätt att komma till SSAB i Oxelösund. Den kuperade tomten ligger intill ett naturskyddsområde, med motionsspår och vacker natur. Tvärs över gatan ligger Nyköpings lasarett.

Huset är ca 5200m² stort och når en byggnadshöjd på ca 16,5 meter. Huvudbyggnaden består av fyra våningsplan, vagnhall i bottenvåning, räddningscentral i entresol (plan 2) och kontor/jourrum på plan 3. På plan 4 finns ytterligare ett kontorsplan, utbildningslokaler plus omklädning och motionsrum. I en sned vinkel mot huvudbyggnaden ligger i ett plan vagnhallar, serviceutrymmen och spolhall.
Byggnaden relaterar till lasarettsområdet på ena sidan (med putsad fasad och med huset i samma vinkel som resten av sjukhusområdets byggnader), och på den andra sidan mot naturskyddsområdet med en mjukare karaktär.

Till toppen ^

Projekt:

Södersjukhusets kraftstation

Ort:

Södermalm, Stockholm

Bakgrund:

I berggrunden under Södersjukhuset (SÖS) på Södermalm ligger ett av byggnadskomplexets hjärta. Inbyggt i en bergkulvert finns den teknikbyggnad som rymmer en av sjukhusets två kraftstationer. Teknikbyggnaden stod klar under juni 2015 och är nu en del i det avancerade system som ser till att sjukhusets dagliga verksamhet fungerar. 

Teknikbyggnadens synliga fasad leker med med kontraster mellan bergvägg, relief och slät struktur. Något som skapar spänning och intressant skuggspel. 

Till toppen ^

Projekt:

IT- och lokalserviceavdelningar på KTH

Ort:

Stockholm

Bakgrund:

Metallforskningsinstitutets gamla byggnad uppförd 1946 och ritad av Ahrbom och Zimdahl, anpassas till Kungliga Tekniska högskolans IT- och lokalserviceavdelningar.

Ombyggnaden var omfattande. För att tillskapa öppna och ljusa kontorslokaler avväxlades och rivdes befintliga bärande korridorväggar. Material, kulörer och inredning valdes för en modern, attraktiv och välfungerande miljö med hänsyn till den befintliga byggnadens karaktär och kvaliteter. Carlstedt ritade både ombyggnad och inredning.

Till toppen ^

Projekt:

Flens Skola F-6

Ort:

Flen

Bakgrund:

Idag har Flen tre låg- och mellanstadieskolor utspridda inom kommunen, de kommer att ersättas med den nya skolan till höstterminen 2018. Den nya skolan ligger centralt belägen i kommunen bredvid den befintliga Stenhammarskolan.

Carlstedt Arkitekter fick uppdraget att rita färdigt och projektera den nya skolan för barn från förskoleklass upp till årskurs 6 tillsammans cirka 600 elever. Skolan består av både undervisningssalar, fritids och matsal.

Fasadmaterialet består av prefabricerat gult tegel med markerade entréer i mönsterutskuren grönblå plåt. I söderläge skapas en gemensam skolgård som omges av bollplaner. Mot den nya skolgården öppnas skolan upp av ett stort glasparti för ett härligt insläppa av ljus i hjärtat.

Till toppen ^

Projekt:

Innventia

Ort:

Stockholm

Bakgrund:

Innventia (före detta STFI-Packfors) bedriver forskning och utveckling inom massa, papper, tryck och förpackningar. Anläggningen på KTH-området i Stockholm rymmer en pilotanläggning för papperstillverkning i industriell skala. När verksamheten utökades med ny utrustning för fiberbearbetning behövdes en ny hallbyggnad. Carlstedt fick uppdraget att programskriva, utforma och projektera. Verksamheten i den nya hallen exponeras mot omgivningen med en uppglasad gavel.

Till toppen ^

Projekt:

Nyköpings teater

Ort:

Nyköping

Bakgrund:

Nyköpings teater är en ”pärla” bland Sveriges teatrar.
Den lilla hovteatern med en publikkapacitet på cirka 250 personer invigdes 1884 som centrum för kultur- och nöjeslivet i staden.
De senare årens eftersatta underhåll och brist på moderniseringar
fick Nyköpings kommun att starta ett programarbete under 2007.
Det utmynnade i en skrift där man beskrev teatern som
”en viktig del av Nyköpings identitet som kulturstad”.
Under 2008-09 genomförde Carlstedt en projektering som ledde
fram till att teatern i november 2009 kunde återinvigas högtidigt i förnyad skepnad.

Projektet handlade om att genomföra en restaurering i samråd med Sörmlands museum som kunde återanknyta teatern till utseendet från restaureringen 1929. Det handlade också om anpassning i fråga om servering, tillgänglighet, logistik, scenteknik, brand- och utrymningskrav och hygien- och omklädningsrum. För att ro i land med såväl moderniseringskrav som restaureringsambitioner krävdes det från vår sida lösningar präglade av hög känslighet vad gäller detaljutformning och kulörer.

 

Till toppen ^

Projekt:

KSU huvudkontor, personalmatsal

Ort:

Nyköping

Bakgrund:

Carlstedt Arkitekter har projekterat en ombyggnad av personalrummet på Kärnkraftsäkerhet och Utbildnings (KSU) huvudkontor i Tystberga (Nyköping). När personalmatsalen skulle byggas om så valde vi att skapa olika rum-i-rum med möjlighet att sitta, stå och slappna av på många sätt. Vi har gestaltat och inrett med utgångspunkt i den fantastiska skogsmiljön och arbetat lite extra med materialval och färgsättning. En viktig del i vår planering var att logistiken och flödet i pentrydelen skulle fungera utan trängsel och även med inriktning mot miljön.

Till toppen ^

Projekt:

Läkemedelskommittén på MSE

Ort:

Eskilstuna

Bakgrund:

När Läkemedelskommitténs lokaler skulle byggas om så valde vi att arbeta lite extra med materialval och färgsättning. 
Det administrativa lokalerna med tillhörande konferensrum, kopiering, studierum och personaldel fick en mer ombonad känsla än tidigare. Detta syns tydligt i personalköket med sin mönsterläggning i golvet och en köksö i pentry.

Lokalerna var även i behov av kompletterande brandskyddande åtgärder såsom byte av partier mellan trapphus och våningsplan. Även här har omtanke lagts på detaljer, bland annat på de nya ek-partierna. 

 

Till toppen ^

Projekt:

Akuten Observation

Ort:

Stockholm

Bakgrund:

Södersjukhuset har utökat akutvården med ytterligare
sängplatser för patienter under observation.

Kontorslokaler och förråd byggdes om för att erhålla ytterligare tio sängplatser samt ett extra väntrum. Färgsättning, ljussättning och materialval tog hänsyn till den mörka källarlokalen för att skapa en lugn och ljus vårdmiljö. I samarbete med en konstruktör har vi tagit fram en dagsljusersättning för personalens observationsdisk, en ljuslåda för konst samt färgsatta armaturer.

Samarbetet med Kulturförvaltningen resulterade i konst i form av en ljuslåda vars motiv anpassats till arkitekturen och verksamheten. I väntrummet användes befintlig och nyinköpt fotokonst.

 

Till toppen ^

Projekt:

Skuru skola

Ort:

Nacka

Bakgrund:

Skuru skola i Nacka byggdes 1969 och har sedan dess byggts ut med ett flertal byggnader så som en ny sporthall med mera. Då elevantalet har ökat och kommer fortsätta att öka så fanns behovet av att bygga om skolans tillagningskök och matsal.
Kapaciteten behövde öka från 800 portioner per dag till 900 portioner per dag. Matsalarna var fullt utnyttjade med 260 sittplatser.

Lösningen blev en ombyggnad av skolköket för ökad kapacitet samt en tillbyggnad av matsalarna för att nå målet på 290 sittplatser. Tillbyggnaden har stora glaspartier för att ge ett så stort ljusinsläpp som möjligt och för att föra in grönskan utanför.
De olika byggnadskropparna som idag finns på plats speglar tydligt de tidsperioder då de blev byggda. På samma sätt ville vi att vår byggnad speglar vår tidsperiod och samtidigt har fokus på barnen. Detta syns kanske tydligast i fasaden som fått sin inspiration bland annat från datorspelet Mine craft. 

Till toppen ^

Projekt:

Nyköpings nya högstadieskola

Ort:

Nyköping

Bakgrund:

Nyköpings kommun satsar på att bygga en ny högstadieskola för 700 elever. Skolan kommer att ligga mellan en äldre gymnasieskola (Tessinskolan) och kommunens sportanläggning (Rosvalla). Runt om planeras ny bostadsbebyggelse.

Skolan är uppbyggd kring sex arbetslag, samt en enhet för grundsärskola, en för internationella klasser och en för elever med särskilda behov. Skolan är utformad så att alla barn ska kunna inkluderas i så mycket av den gemensamma undervisningen som var och en klarar av. Här finns de specialsalar som nya läroplanen föreskriver, till exempel trä- och textilslöjd, hemkunskap och musik. Eleverna som börjar på den här skolan får mat som är lagad på plats.

Unikt för skolan är den del som kallas vetenskapens hus med en mer experimentell, undersökande verksamhet. Skolan är i två plan, med en enplansdel vid entré och café mot gården som är formad som ett slutet U runt en innergård (som är utomhus). Mot gården löper byggnadens kommunikationsstråk med högt i tak och öppet mellan plan ett och två. Utsidan på U:et är i tegel, insida gårdsfasad är kompaktlaminat som liggande bräder. Entreprenadformen är en totalentreprenad.

Till toppen ^

Projekt:

Södra Hedvigslund

Ort:

Nacka, Stockholm

Bakgrund:

I Älta i södra Nacka byggdes ett nytt bostadsområde med trähus
längs lummiga villagator. Här är förskolan belägen.

Fyra avdelningar och ett tillagningskök är placerat i en hästskoform kring en gård, vänd mot söder. Avdelningarna delar på ett allrum/matsal med dubbel takhöjd. Fasaden blandar stående och liggande träpanel i gråa nyanser, taket är täckt av sedumväxter.

Förskolan flyttade in i augusti 2011.

Till toppen ^

Projekt:

Kvarteret Ribban

Ort:

Nyköping

Bakgrund:

Kvarteret Ribban i Nyköping uppfördes på 1960-talet för att inhysa tung tillverkningsindustri och lager. Över tiden har staden vuxit och kvarteret ligger nu mer centralt än det gjorde tidigare och verksamheten har ändrat karaktär mot en mer finmekanisk tillverkning. Vartefter fastighetsägare och hyresgäster bytts ut har ytor friställts och ett behov av omprogrammering av kvarteret har uppstått. I och med att Nyköpings kommun ändrade detaljplanen för området så medges nu verksamheter i lokalerna så som lättare tillverkningsindustri, skola och försäljning.

Carlstedt uppdrag omfattar en översiktlig strategi och layout för hela byggnaden/kvarteret. Man har även tagit fram kalkylhandlingar för den östra delen av kvarteret, kallade etapp 1 och 2. Etapp 1 har projekterats för yrkesbutiker samt entreprenörshotell, det vill säga lokaler för mindre företag med få eller inga anställda. De nya verksamheterna kräver ombyggnationer för att skapa helt nya planlösningar samt nya entréer. Därtill tillkommer hantering av transporter och gods.

Till toppen ^

Projekt:

Kontor för Energimyndigheten

Ort:

Eskilstuna

Bakgrund:

Ombyggnad av ett gammalt metallgjuteri till ett modernt aktivitetsbaserat kontor för Energimyndigheten.

Här ska 400 medarbetare ha sin arbetsplats och här framgår hur man på ett effektivt sätt tar hand om en gammal fabrik.

Bygglov finns även för etapp 2 innehållande ett punkthus av en höjd på 35 meter, på cirka 7000 kvm. Byggnaden ska bli det senaste inom energieffektivitet.

Till toppen ^

Projekt:

Stigtomta skola

Ort:

Nyköping

Bakgrund:

Nyköpings kommun bygger ny skola i Stigtomta, ca 1,5 mil nordväst om Nyköping. Skolan kommer att rymma två parallella F-6 plus sex förskoleavdelningar, för totalt 540 barn. Skolan får ett så kallat meröppet bibliotek för både skolan och samhället samt eget tillagningskök.

Skolan är ett rätblock i två plan, med två separata entréer. Från blocket är bitar utskurna för att ta in ljus. Taklanterniner förmedlar ännu mer ljus till skolans mitt. Burspråken runt om skapar en spännande fasad och härliga sittplatser inomhus. Den ljusa träfasaden av liggande limträpanel ger det stora huset varm och levande struktur. Mot det ljusa träet kontrasterar fyllningar vid fönster i ett vackert spektrum av olika kulörer.

Befintliga skolbyggnader kommer att rivas, förutom en befintlig idrottshall och den så kallade Gula villan som lämnas utan åtgärder.

Till toppen ^

Projekt:

Konferenslokaler på MSE

Ort:

Eskilstuna

Bakgrund:

Att göra befintliga konferenslokaler attraktivare för interna och externa kunder. 

För att göra konferensavdelningen mer funktionell och attraktiv skapas ett större yttre rum, med loungeytor samt ett pentry, där det tidigare legat förråd och en smal korridor. En färgrik golvläggning skapar rumsligheter i den nya loungen.

Både den nya ytan, konferensrum och kapprum uppfräschades med nya möbler och gardiner enligt inredningskoncept.

Till toppen ^

Projekt:

Judiska Hemmet, äldreboende

Ort:

Hammarbyhöjden, Stockholm

Bakgrund:

Judiska hemmet är ett äldreboende som präglas av judiska traditioner.

Trots hemmets storlek är det en trivsam och personlig miljö man möts av. Lägenheter och samvaroutrymmen är grupperade runt två välplanerade innergårdar som används flitigt.

Det ursprungliga sjukhemmet från 1960 har under åren etappvis förnyats med boendegrupper och gemensamma utrymmen för boende och personal. Totalt finns idag 74 lägenheter. Storleken på lägenheterna varierar mellan 29-31m². Hemmet har ett eget kök med matsal.  Köket förnyades 2003. Den senaste större utbyggnadsetappen togs i bruk 2008.

Under 2012 genomfördes en ombyggnad av samlingssalen/synagogan och personalomklädning. Samlingssalen kompletterades med ett kafékök och ett Toraskåp på östra väggen. Omklädningsenheten utökades med flera skåpplatser, nya hygienrum och en relaxavdelning. Under 2013 har vi projekterat en ombyggnad för utökat demensboende med fyra lägenheter och samvaroutrymmen.

 

 

Till toppen ^

Projekt:

Transportstyrelsen kontor

Ort:

Visby

Bakgrund:

En omfattande ombyggnad och renovering av Transportstyrelsens lokaler i Visby. Uppgiften var att skapa ca 90 attraktiva arbetsplatser i myndighetens befintliga lokaler. I uppdraget ingick även att anpassa lokalerna till nya arbetsmetoder som ställer höga krav på arbetsmiljö, flexibilitet och säkerhetsfrågor. Projekteringen skedde i ett nära samarbete mellan fastighetsägare, hyresgäst och byggare.

Till toppen ^

Projekt:

Enheten för logopedi

Ort:

Stockholm

Bakgrund:

Enheten för logopedi har flyttat till nya lokaler på Huddinge sjukhus. Carlstedt Arkitekter har ritat nya kontor, seminarierum, personalrum och inspelningsstudios för ljud och bild. Lokalernas gestaltning präglas av gröna nyanser högt ställda krav på rumsakustik.

Till toppen ^

Projekt:

Vårdcentral City i Eskilstuna

Ort:

Eskilstuna

Bakgrund:

Byggnaden är uppförd 1973 och har tidigare inrymt kontor för bland annat försäkringskassan. Vårdcentralen är belägen på plan 3 i byggnaden. 
Ombyggnaden skedde etappvis med start hösten 2013.
Vid årsskiftet 2014-2015 färdigställdes projektet och vårdcentralen återinvigdes. 

Till toppen ^

Projekt:

Förskolan Kompassen

Ort:

Nyköping

Bakgrund:

Arnö är en expanderande stadsdel strax utanför centrala Nyköping.
Här ligger förskolan Kompassen på en plats med utsikt över Stadsfjärden, Östersjöns inlopp till Nyköping.

Förskolan har sex avdelningar och tillagningskök. Två avdelningar är anpassade för nattverksamhet. Vid förändringar av barnantal i årskullarna ska två avdelningar vara förberedda för skolverksamhet.

Utmaningen i detta projekt var tomtens knappa storlek vilket fick lösas med att förlägga kök och teknikutrymmen i ett souterangplan och att tomtens ytterkonturer till stor del fick styra utformningen av huset. Sjöutsikten är en ovanlig kvalité för en förskola och var en utmaning att ta tillvara på bästa sätt. För att alla ska kunna ta del av den fina utsikten är de gemensamma ytorna i huset är placerade mot vattnet.

Inflyttning skedde under hösten 2011.

Till toppen ^

Projekt:

Bostäder i Nyköping

Ort:

Nyköping

Bakgrund:

Under hösten 2009 arrangerades en markanvisningstävling för bostäder i Nyköping. Carlstedts Nyköpingskontor vann tävlingen i samarbete med HSB.

Tre nya hus reser sig ovanför slänten på den fantastiska tomten utmed Nyköpingsån. Det gamla industrilandskapet, inbäddat i grönska, tomtens gynsamma vattenkontakt, de nya byggnadernas orientering mot söder och kvällssol samt fria utblickar ger förutsättningar för ett boende med unika kvalitéer.

Samtidigt skapas det ett bekvämt boende med parkeringsgarage,
hiss och närhet till uteplatser och gemensamma gårdar.
Husen skiljer sig i skala och har varierande lägenhetsfördelning vilket erbjuder olika målgrupper ett önskvärt boende. De nya husen och tomtens nya terrassering bildar sammantaget en upplyftning av området längs ån där gammalt möter nytt.

Till toppen ^

Projekt:

Trosaporten

Ort:

Trosa

Bakgrund:

På uppdrag av Nokon Byggnads AB har vi upprättad en detaljplan för ett 90-tal bostäder strax utanför Trosa i Södermanlands län.

Förslaget är att bygga lägenheter i 5 stycken bostadshus om 2 - 3,5 våningar utmed Verktygsgatan, samt 10-12 radhus. Förslaget innefattar också att ett femvåningshus uppförs i korsningen Industrigatan- Verktygsgatan för att skapa en tydlig entré till området och en stadsmässighet i bebyggelsen. 

Carlstedt har tagit fram planhandlingar och samordnat nödvändiga externa utredningar. Samråd av detaljplanen sker under våren 2017.

Till toppen ^

Projekt:

Electrum 3

Ort:

Stockholm

Bakgrund:

Swerea Kimab bedriver tillämpad forskning och problemlösning inom materialområdet. Det är ett av Europas ledande institut för metalliska material med spetskompetens inom materialutveckling, fogning, komponentegenskaper, materialanalys och korrosionsskydd.

Carlstedt anlitades av Swerea Kimab för att ta fram ett lokalprogram. Programmet skulle användas för att bedöma möjligheten till om- och tillbyggnad av företagets befintliga lokaler, alternativt omlokalisering till annan fastighet.

Då en om- och tillbyggnad skulle försvåra den pågående uppdragsverksamheten valdes omlokaliseringsalternativet till en fastighet i Kista, Electrum 3. Uppdraget  blev att utforma och projektera ombyggnaden.

Swerea Kimab hade förutom kontorslokaler och gemensamma personal- och sammanträdeslokaler behov av laboratorier och verkstäder med tung specialutrustning.

Ombyggnaden omfattade en total förnyelse av planlösning, inredning och installationer. Ett av våningsplanen förstärktes på grund av tung utrustning och ett nytt gårdsbjälklag byggdes för att öka ytan för verkstäder på entréplanet.

Till toppen ^

Projekt:

Sörmlands Museum

Ort:

Nyköping

Bakgrund:

I det nya Sörmlands museum skall utställningslokaler, föremålssamling, butik, verkstäder och administration flytta ihop till en enhet. Lokalerna ska även kunna nyttjas för restaurangverksamhet, event, landstingsfullmäktigesammanträden och kommunens arkiv.

Verksamhetens vision är:

- En byggnad för möten mellan historia, nutid och framtid.

- En flexibel, lättorienterad och säker byggnad för besökare, deltagare, personal, samarbetspartners och samlingar. 

- En byggnad med hög tillgänglighet för publik och deltagare av alla slag, med och utan funktionshinder, med och utan "musei- och kulturvana", unga och gamla, infödda och nya svenskar, sörmlänningar och turister.

- En flexibel byggnad där olika utrymmen, både ute och inne, skall kunna användas på många olika sätt, också för sådant som vi idag inte ens vet om.

- En byggnad som andas kvalitet, mångfald och öppenhet samt präglas av fokus på människor och deras berättelser, mänsklig kreativitet och förståelse. 

Vi tillmötesgår denna vision för de nya lokalerna genom att skapa en ändamålsenlig byggnad och omsätta ledorden ifråga om gestaltning, flexibilitet, generalitet, materialval och valda produktionsmetoder. De högt ställda kraven för säkerhet och energi är även något vårt förslag tillmötesgår. 

Till toppen ^

Projekt:

Regionsjukhuset Karsudden

Ort:

Katrineholm

Bakgrund:

Karsuddens rättspsykiatriska sjukhus utanför Katrineholm i Sörmland planerades ursprungligen för vård av ungdomar och öppnade i september 1964. Regionsjukhuset Karsudden har idag 114 vårdplatser och sammantaget arbetar cirka 300 årsarbetare på sjukhuset.

Anläggningen består av 12 byggnader med olika funktioner såsom vårdavdelningar, administration, kök, matsal, verkstad, driftcentral, sporthall samt utbildnings- och övernattningslokaler. 

Om- och tillbyggnaden syftar till att skapa större och mer ändamålsenliga vårdlokaler och personaldelar, bättre inomhusklimat, ökad säkerhet och förbättrad tillgänglighet.

Nybyggnaden innehåller entréfunktioner, förvaltningsrätt, besöksavdelning och vårdavdelningar. Dessutom byggs vårdavdelningarna i två av de befintliga husen till och därmed byggs mellanrummen mellan husen igen.

På den norra sidan av husen byggs en förbindelsegång mellan alla hus i tre våningar. En ny takkonstruktion utförs över hela om- och tillbyggnaden. Denna vindsvåning tillåter en sammanhängande installationsvåning över såväl ombyggda som nybyggda delar.

En stor utmaning låg i att finna byggnadsmässiga lösningar som förenade en läkande och säker vårdmiljö.

Till toppen ^

Projekt:

Kvinnokliniken på MAS

Ort:

Malmö

Bakgrund:

Carlstedt har genom tävling erhållt uppdraget att förnya kvinnokliniken vid Malmö Allmänna Sjukhus (MAS). Projektet omfattade totalt cirka 18.000m² BTA varav ungefär en tredjedel avsåg nybyggnation.

Samtliga delar av klinikens verksamheter berördes. Logistik och verksamhetssamband inom hela byggnaden förbättrades. Nybyggnaden uppfördes för bland annat gynekologisk vårdavdelning, BB-vård och delvis också för neonatalvård. Ombyggnaden och omdispositionen förbättrade lokalerna för akutmottagning och specialistmottagningar, operation, förlossning, sjukgymnastik och entréhall.

Kostnaden för projektetet uppskattades till 260 miljoner kronor.

 

Till toppen ^

Projekt:

Södersjukhusets hybridsal

Ort:

Stockholm

Bakgrund:

Upprustning av hybridsal samt tillhörande lokaler såsom förberedelserum, granskningsrum, renrum, sterilförråd, utbildningssal, pentry, teknikrum och omgärdande korridor. Anpassning gjordes för en ny högteknologisk kardiovaskulär röntgenkamera, operationslampor och pendlar. Nya glaspartier, dörrar och genomräckningsskåp iordningställdes enligt strålskyddskrav. Specialinredning togs fram såsom röntgensäkrade kateter- och genomräckningsskåp.  

Ytskikt och materialval anpassades till hygienkrav och
färgsättningen togs fram tillsammans med personal.

Till toppen ^